SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
8
1
3
5
6
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 12/01/2017, 14:30

Kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, áp kế, phương tiện đo khối lượng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2016

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-KHCN ngày ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông trên thị trường tỉnh Bạc Liêu năm 2016. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng(TCĐLCL) Bạc Liêu đã chủ trì và phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Bạc Liêu, Phòng Kinh tế thị xã Giá Rai, Phòng Kinh tế và Hạ tầng một số huyệntrong tỉnh tiến hành kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, áp kế, phương tiện đo khối lượng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vào quý IV năm 2016.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra sự phù hợp đối với phương tiện đo, phép đo được sử dụng để định lượng trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn như: Áp kế, phương tiện đo khối lượng bao gồm các quy định về phê duyệt mẫu, kiểm định, yêu cầu kỹ thuật cơ bản trên phương tiện đo, điều kiện vận chuyển, bảo quản, lưu giữ, yêu cầu kỹ thuật đo lường do Tổng cục TCĐLCL ban hành. Đồng thời kiểm tra đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, nhãn hàng hóa và chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thực phẩm,...
Kết quả của đợt kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 26 cơ sở, doanh nghiệp (trong đó có 18 cơ sở, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến thủy sản, 02 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và 06 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh LPG chai) trên phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể như sau:
(1). Áp kế, phương tiện đo khối lượng (cân)
Kiểm tra tại 18 cơ sở, doanh nghiệp chế biến thủy sản đang sử dụng 869 áp kế, 23 cân các loại. Số cơ sở đã thực hiện tốt quy định về kiểm định đối với áp kế sử dụng trong bảo đảm an toàn: 08/18 cơ sở (chiếm 44,4%); số cơ sở đã thực hiện tốt quy định về kiểm định đối với cân sử dụng trong mua bán, thanh toán: 14/17 cơ sở (chiếm 82,4%), 01 cơ sở không sử dụng cân trong mua bán, thanh toán.
Hình 1. Kiểm tra Áp kế (Ảnh: CC TCĐLCL Bạc Liêu).
Hình 2. Kiểm tra Cân (Ảnh: CC TCĐLCL Bạc Liêu).
(2). Hàng đóng gói sẵn (LPG chai, thực phẩm)
Kiểm tra tại 08 cơ sở, doanh nghiệp, chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xử lý tại 01/08 cơ sở, doanh nghiệp (chiếm 12,5%)vi phạm về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn LPG chai, cụ thể như sau:
- Kiểm tra nhà nước về đo lường:Thực hiện đánh giá kỹ thuật đo lường đối với 08 lô hàng đóng gói sẵn theo định lượng. Sự phù hợp của việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa với yêu cầu quy định: Có 08/08 cơ sở, doanh nghiệp (đạt 100%);sự phù hợp của lượng hàng hóa thực tế so với yêu cầu quy định: có 07/08 lô hàng (chiếm 87,5%).
Hình 3. Lấy mẫu đánh giá kỹ thuật đo lường đối với LPG chai (Ảnh: CC TCĐLCL Bạc Liêu).
- Kiểm tra nhà nước về chất lượng: Có 08/08 cơ sở, doanh nghiệp (đạt 100%) được thực hiện đúng quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa; có 03/06 cơ sở, doanh nghiệp (chiếm 50%) thực hiện tốt việc lưu giữ hồ sơ chất lượng hàng hóa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Đoàn kiểm tra đã lấy 03 mẫu LPG chai tại 03/08 cơ sở, doanh nghiệp bán LPG chai để thử nghiệm chất lượng, kết quả có 03/03 mẫu LPG chai (đạt 100%)phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (QCVN 8:2012/BKHCN).
* Một số nhận xét chung:Qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo nhóm 2; sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định của pháp luật về TCĐLCL.Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về TCĐLCL đối với các cơ sở, doanh nghiệp trong việc sử dụng các phương tiện đo nhóm 2 (áp kế, cân) để định lượng trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn và các cơ sở, doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn (LPG chai, thực phẩm) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã đề xuất xử lý đối với cơ sở, doanh nghiệp vi phạm về đo lường.
Trong thời gian tới, Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu sẽ tham mưu, kiến nghị với trung ương, các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan để phối hợp chặt chẽ các phương pháp để quản lý có hiệu quả đối với các phương tiện đo nhóm 2 được sử dụng để định lượng trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn và đối với hàng đóng gói sẳn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để đảm bảo các yêu cầu về TCĐLCL và nhãn hàng hóa đúng theo quy định pháp luật của nhà nước, góp phần bảo vệ các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh chân chính và quyền lợi của người tiêu dùng./.
 
            Tạ Quang Tâm - CC TCĐLCL Bạc Liêu.

Số lượt người xem: 857 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày