SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
3
4
8
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 07/05/2014, 10:40

Công tơ điện và đồng hồ nước lạnh phải được kiểm định đối chứng

Theo quy định tại Điều 21, Luật đo lường ngày 11/11/2011 và Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quy định đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 thì phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng bao gồm công tơ điện và đồng hồ nước lạnh.

Việc kiểm định đối chứng được thực hiện bởi tổ chức kiểm định khác thuộc Danh mục tổ chức kiểm định được chỉ định theo hình thức kiểm định định kỳ với các yêu cầu sau:

1. Tổ chức được giao thực hiện kiểm định đối chứng (gọi tắt là tổ chức kiểm định đối chứng) phải bảo đảm các yêu cầu: Tổ chức kiểm định đối chứng phải thuộc Danh mục các tổ chức kiểm định được Tổng cục chỉ định; Về số lượng: không ít hơn hai (02) tổ chức cho một (01) loại phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Số lượng phương tiện đo được kiểm định tại từng tổ chức kiểm định đối chứng được xác định trên tổng số phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng trong một (01) năm trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương đó.
3. Việc xác định và thông báo cụ thể số lượng và tên các tổ chức kiểm định đối chứng, số lượng phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng tại từng tổ chức kiểm định đối chứng trên địa bàn địa phương do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của Chi cục TCĐLCL địa phương đó.
 Kiểm định công tơ điện tại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Bạc Liêu
(Ảnh: TT KT TCĐLCL Bạc Liêu)
 
Kiểm định đồng hồ nước lạnh tại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Bạc Liêu
(Ảnh: TT KT TCĐLCL Bạc Liêu)
 4. Kiểm định đối chứng được thực hiện theo quy định sau:
- Việc kiểm định do kiểm định viên đo lường của tổ chức kiểm định được chỉ định thực hiện. Kiểm định viên đo lường phải được chứng nhận và cấp thẻ theo quy định.
- Việc kiểm định được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại quy trình kiểm định phương tiện đo tương ứng do Tổng cục ban hành.
- Trường hợp phương tiện đo chưa có quy trình kiểm định, Tổng cục chỉ định một tổ chức kiểm định xây dựng, trình Tổng cục phê duyệt quy trình kiểm định tạm thời và tiến hành kiểm định. Căn cứ để xây dựng quy trình kiểm định tạm thời là khuyến nghị của Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML), tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), tiêu chuẩn của nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến mẫu.
- Chứng chỉ kiểm định được làm theo mẫu thống nhất trong toàn quốc.
- Chứng chỉ kiểm định phải được in ấn, chế tạo, phát hành, quản lý và sử dụng theo đúng quy định. Chứng chỉ kiểm định cấp cho phương tiện đo được kiểm định đạt yêu cầu có giá trị trên phạm vi toàn quốc.
- Thời hạn có giá trị của chứng chỉ kiểm định sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
     + Chu kỳ kiểm định đã hết;
     + Đã có sự thay đổi hoặc cải tiến làm thay đổi đặc trưng kỹ thuật đo lường của phương tiện đo;
     + Phương tiện đo đã hỏng hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định;
     + Các chứng chỉ kiểm định bị mất, bị hỏng hoặc hư hại khác.
Để thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường đối với hoạt động kiểm định đối chứng, Bộ KH&CN giao Tổng cục TCĐLCL định kỳ hằng năm trước ngày 30/6 hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản tới Chi cục TCĐLCL địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan về số lượng phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng và tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm định đối chứng trên địa bàn địa phương. Đồng thời giao Chi cục TCĐLCL địa phương, định kỳ hằng năm trước ngày 30/5 hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước lập báo cáo tình hình thực hiện kiểm định đối chứng, đề xuất về số lượng phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng, tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm định đối chứng trên địa bàn và gửi về Tổng cục TCĐLCL và Sở KH&CN địa phương.
 Lâm Văn Khanh
 

Số lượt người xem: 4127 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày