SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
6
1
7
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 20/09/2018, 14:45

Đánh giá tại doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TĐC ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu. Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu đã chỉ định Nhóm chuyên gia đánh giá theo Quyết định số 36/QĐ-HĐST ngày 12 tháng 7 năm 2018.
Nhóm chuyên gia đánh giá đã tiến hành đánh giá hai (02) doanh nghiệp (Công ty TNHH Giống Thủy sản Dương Hùng và Công ty Cổ phần Tôm Miền Nam) tham dự GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu theo 02 bước (bước 1 - Đánh giá hồ sơ và bước 2 - Đánh giá tại doanh nghiệp) được quy định tại Khoản 2, Điều 28, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về GTCLQG.
Nhóm chuyên gia đánh giá thực hiện đánh giá một cách độc lập và làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký tham dự, lĩnh vực quản lý chất lượng và các tiêu chí, yêu cầu của GTCLQG thông qua hồ sơ tham dự của doanh nghiệp, các bằng chứng và khảo sát thực tế tại doanh nghiệp.
Hình 1. Nhóm chuyên gia khảo sát thực tế (b) và đánh giá (a)
tại Công ty TNHH Giống Thủy sản Dương Hùng (Nguồn: Phòng QLTCCL)
- Đối với hồ sơ tham dự GTCLQG dựa vào Khoản 1, Điều 28, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật; nghĩa vụ thuế với nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất;...
- Đối với 07 tiêu chí của GTCLQG, Nhóm chuyên gia đánh giá đề nghị quý doanh nghiệp làm rõ các vấn đề đối với từng nội dung của 07 tiêu chí của GTCLQG:
(1). Vai trò của lãnh đạo;
(2). Chiến lược hoạt động;
(3). Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường;
(4). Đo lường, phân tích và quản lý tri thức;
(5). Quản lý nguồn nhân lực;
(6). Quản lý quá trình hoạt động;
(7). Kết quả hoạt động.
 
 
Hình 2. Nhóm chuyên gia khảo sát thực tế (b) và đánh giá (a)
tại Công ty Cổ phần Tôm Miền Nam (Nguồn: Phòng QLTCCL)
 
Kết quả đánh giá từng doanh nghiệp cho thấy từng doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng và lãm rõ các vấn đề do Nhóm chuyên gia đánh giá đặt ra tại cuộc đánh giá tại chỗ. Cụ thể, từ tiêu chí 01 đến tiêu chí 06 của từng doanh nghiệp đều đảm bảo cơ bản đủ 04 yếu tố là phương pháp tiếp cận, mức độ triển khai, nâng cao kiến thức và mức độ hài hòa; đồng thời tại tiêu chí 07, từng doanh nghiệp đã đưa ra được kết quả của hiện tại, tương lai và các số liệu của những năm trước đây để so sánh, phân tích, kết quả hoạt động của từng doanh nghiệp, kết quả về sản phẩm, định hướng vào khách hàng, tài chính và thị trường, định hướng vào nguồn nhân lực, hiệu quả quá trình hoạt động và vai trò của lãnh đạo.
Kết quả đánh giá của Nhóm chuyên gia đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ là cơ sở để Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu xem xét, lựa chọn, quyết định đề xuất danh sách từng doanh nghiệp được xét tặng GTCLQG và gửi các hồ sơ liên quan đến Hội đồng quốc gia để xét duyệt./.
 
Diệp Đức Minh - CC TCĐLCL Bạc Liêu
 

Số lượt người xem: 686 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.