SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
9
7
5
0
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 07/03/2019, 16:00

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2018

Để đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu; phát hiện ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại, khó khăn của các cơ quan để kịp thời hướng dẫn các cơ quan thực hiện có hiệu quả HTQLCL, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Đồng thời, gắn việc áp dụng HTQLCL với cải cách hành chính, đặc biệt là theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính hiệu lực và hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2018. Đoàn kiềm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2018 tại tỉnh Bạc Liêu do Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu thành lập tiến hành kiểm tra đối với 35 cơ quan (trong đó, kiểm tra tại trụ sở 08 cơ quan, kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo của 27 cơ quan).
 
Hình. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống
hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2018 (Nguồn: Phòng QLTCCL).
* Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan; hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL; sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan; việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL; hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp; hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có); hoạt động cải tiến trong HTQLCL.
- Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg: Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL; việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có); việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL; việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).
* Kết quả đạt được
- Nhìn chung, các cơ quan đều đã tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và tiến hành công bố HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, giao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo cho người lãnh đạo cao nhất của đơn vị.
- Hệ thống tài liệu ISO đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban hành theo đúng Mô hình khung tại Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Bộ KH&CN (chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, sổ tay chất lượng, 06 quy trình bắt buộc, bảng mô tả chức năng công việc, các quy trình tác nghiệp theo bộ TTHC đã được phê duyệt và các quy trình hỗ trợ thực hiện công việc).
- Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn chi tiết hơn về cách tổ chức đánh giá nội bộ, cách xây dựng các quy trình giải quyết công việc cụ thể,… và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, áp dụng và khắc phục một số điểm không phù hợp để việc áp dụng HTQLCL ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.
- Một số cơ quan, Thủ trưởng rất quan tâm, chỉ đạo sát sao Ban Chỉ đạo ISO cơ quan mình áp dụng, thực hiện có hiệu quả và hiệu lực việc duy trì HTQLCL hàng năm tại cơ quan.
Hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2018 đã đảm bảo tính khách quan, khoa học và hiệu quả; đánh giá đúng quy định, trung thực, công khai, minh bạch của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của từng cơ quan nói riêng và của tỉnh nói chung./.
Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt người xem: 1393 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày