SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
0
1
9
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 20/09/2018, 10:15

Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây viết tắt là Quyết định số 996/QĐ-TTg).

Với mục tiêu chung là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường; xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.

Hình. Thiết bị kiểm định công tơ điện 1 pha (Nguồn: TT KTTCĐLCL Bạc Liêu).
            Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của đề án:
            - Đổi mới, sửa đổi chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp;
- Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia;
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường;
- Triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa;
- Tăng cường hợp tác quốc tế;
- Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường.
            Bên cạnh đó, tại phần Tổ chức thực hiện Đề án theo Quyết định số 996/QĐ-TTg quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
- Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động đo lường tại địa phương, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc Danh mục và các doanh nghiệp tham gia hoạt động về đo lường trên địa bàn áp dụng triển khai các cơ chế chính sách theo nội dung của Đề án;
- Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổ chức tổng kết, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ Đề án trong phạm vi, thẩm quyền được giao, các vấn đề phát sinh cần giải quyết cho Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nội dung Quyết định số 996/QĐ-TTg nêu trên tại Công văn số 3633/UBND-KT ngày 24 tháng 8 năm 2018.
Xem chi tiết:
 Trần Minh Thành - TT KT TCĐLCL Bạc Liêu
 
 

Số lượt người xem: 1019 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày