SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
8
0
4
Tin chuyên ngành Chủ Nhật, 04/11/2018, 08:25

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTCLCL)theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn s10122/BTC-HCSN ngày 22 tháng 8 năm 2018 về chế độ tài chính áp dụng đối với TCVN ISO 9001:2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là Công văn số 3003/BKHCN-TĐC)như sau:

1. Các nội dung liên quan đến áp dụng phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL: Nghiên cứu, áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Nội dung và các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL thực hiện theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các Điều 5, 6, 7, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
- Đối với các cơ quan, tổ chức chuyển đổi áp dụng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện theo các nội dung như: Đào tạo kiến thức, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng, cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đánh giá nội bộ, công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định,...
Cơ quan, tổ chức có thể thuê tổ chức tư vấn, cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đào tạo theo quy định tại Thông tư s 26/2014/TT-BKHCNđể phi hợp trong quá trình thực hiện các ni dung nêu trên (nếu thấy cần thiết).
Hình. Quang cảnh khóa đào tạo Hệ thống ISO điện tử theo
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015tại tỉnh Bạc Liêu (Nguồn: P. QLTCCL).
2. Hướng dẫn về kinh phí thực hiện
- Đối với cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015:Áp dụng theo nội dung chi và mức chi quy định cho đơn vị thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL lần đầu tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
- Đối với các cơ quan, tổ chức chuyển đổi áp dụng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện theo các nội dung sau:
+ Đối với các hoạt động đào tạo để thực hiện việc chuyển đổi: Đề nghị áp dụng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
+ Đối với hoạt động liên quan đến đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL: Đề nghị áp dụng theo quy định tại Khoản 6, Điều 4, Thông tư số 116/2015/TT-BTC.
- Nguồn kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL: Trong dự toán Ngân sách nhà nước được giao hằng năm của các cơ quan, tổ chức. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư s116/2015/TT-BTC.
Thực hiện Công văn số 3003/BKHCN-TĐC, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi trách nhiệm của tỉnh tại Công văn số 4308/UBND-KT ngày 05 tháng 10 năm 2018.
Xem chi tiết:
 
Đức Minh - CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt người xem: 1099 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày