SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
1
3
0
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN Thứ Bảy, 08/08/2020, 22:14
Góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức hoạt động và cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT - Technical Barriers to Trade)  (04/10)
Xem chi tiết: (1). Dự thảo Thông tư(.doc); (2). Dự thảo Thông tư (.pdf); (3). Dự thảo Tờ trình Thông tư; (4). Công văn 4251/UBND-KT ; Công văn 2844/BKHCN-TDC và Công văn 447/SKHCN-TĐC./.
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành chế độ báo thống kê ngành khoa học và công nghệ  (27/08)
Xem chi tiết: - Công văn số 378/SKHCN-TTKHCN ngày 27/8/2018; - Dự thảo thông tư; - Phụ lục dự thảo thông tư.
Đóng góp dự thảo quy định sửa đổi về tiền lương và thu nhập tăng thêm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP  (31/07)
Xem chi tiết tại đây.
Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019  (09/07)
Xem chi tiết: Công văn số 286/SKHCN-KHTC ngày 09/7/2018 và Dự thảo Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019.
Góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2,…  (18/06)
Xem chi tiết: - Dự thảo Tờ trình; - Dự thảo Thông tư; - Công văn số 2369/UBND-KT và Công văn số 1668/BKHCN-TĐC; - Công văn số 255/SKHCN-TĐC./
Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu  (17/05)
Xem chi tiết: - Dự thảo Tờ trình; - Dự thảo Quyết định; - Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND; - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV; - Nghị định số 27/2017/NĐ-CP; - Nghị định số 213/2013/NĐ-CP; - Nghị định số 07/2012/NĐ-CP; - Công văn số 215/SKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể về triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc  (09/01)
Xem chi tiết: - Dự thảo Quyết định; - Dự thảo Tờ trình; - Công văn số 4986/UBND-KT; - Công văn số 4245/BKHCN-TĐC; - Công văn số 10/SKHCN-TĐC./.
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2  (08/08)
Xem chi tiết: - Dự thảo Thông tư; - Thuyết minh dự thảo; - Công văn số 2479/UBND-KT; - Công văn số 2432/BKHCN-TĐC; - Công văn số 394/SKHCN-TĐC./.
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường  (24/07)
Xem chi tiết: - Dự thảo Tờ trình; - Dự thảo Thông tư; - Công văn số 2635/UBND-KT; - Công văn số 2267/BKHCN-TĐC; - Công văn số 374/SKHCN-TĐC./.
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật  (23/06)
Xem chi tiết: - Công văn số 2149/UBND-KT, Công văn số 1877/BKHCN-TĐC, dự thảo Tờ trình và Nghị định; - Công văn số 308/SKHCN-TĐC./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày