SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
0
5
3

                                                                Cơ Sở Pháp Lý

1/ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2/ Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động Thông tin khoa học và Công nghệ.

3/ Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ: Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

4/ Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 27/11/2003 của UBND tỉnh Bạc Liêu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

5/ Quyết định số 18/2003/QĐ-UBND ngày 09/7/2003 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc đổi tên Sở Khoa học và Công nghệ Môi Trường tỉnh thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

6/ Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 24/01/1997 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu;

7/ Quyết định số 66/QĐ-UB ngày 03/09/1999 của UBND tỉnh Bạc Liêu vềviệc thành lập Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao Khoa học và Công nghệ;

8/ Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 19/09/2007 về việc thành lập Trung tâm Thông tin - KHCN trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

 9/  Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/03/2009 về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.