SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
9
9
6
4

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỐ: 18/2003/QĐ-UB
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 7 năm 2003
 

 
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BẠC LIÊU
V/v Đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh
thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu
------------------
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
- Căn cứ Luật tổ chức của HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Quyết định số 45/2003/ QĐ -TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Căn cứ Công văn số 978/BNV – TCBC ngày 13/5/2003 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 22/TT – TCCQ ngày 24/6/2003;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Bạc Liêu thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh trên cơ sở chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tại khoản tại Kho bạc Nhà nước.
 
Điều 2. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành soạn thảo sửa đổi Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Ban tổ chức chính quyền tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Căn cứ tinh thần Công văn số 978/BNV-TCBC ngày 13/5/2003 của Bộ Nội vụ, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức - biên chế, hồ sơ - tài liệu, tài chính, tài sản và trang thiết bị trong lĩnh vực môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp nhận quản lý.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

                                                                          TM. UBND TỈNH BẠC LIÊU
Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH
- Như điều 3;                                                                               (Đã ký)
- CT (để biết);                                                                                           
- Lưu VP (TG-73).                                                                                  
                                                                                             Cao Anh Lộc