SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
1
1
2
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Bảy, 08/08/2020, 22:10
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành  (12/12)
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
Đào tạo “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước” tại tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ...
Lịch công tác tuần (05/11/2018 – 09/11/2018) của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  (05/11)
Lịch công tác tuần (05/11/2018 – 09/11/2018) của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  (22/10)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  (18/09)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Theo Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN này, lộ trình áp dụng cho các thiết bị điện, điện tử quy ...
Sửa đổi, bổ sung một số quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa  (15/09)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc ...
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải  (12/09)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. Hình. Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận ...
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải  (12/09)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. Hình. Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận ...
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục  (12/09)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.
Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông  (20/08)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây viết tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT quy định nguyên tắc quản lý chất ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày