SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
2
0
9
2
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Năm, 18/10/2018, 08:36
Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  (18/09)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Theo Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN này, lộ trình áp dụng cho các thiết bị điện, điện tử quy ...
Sửa đổi, bổ sung một số quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa  (15/09)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc ...
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục  (12/09)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.
Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông  (20/08)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây viết tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT quy định nguyên tắc quản lý chất ...
Hướng dẫn việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015  (31/07)
Thực hiện quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1907/BKHCN -TĐC ngày 25 tháng 6 năm ...
Quy định về quản lý đo lường, chất lượng khí tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP  (24/07)
Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong (QCVN14:2018/BKHCN)  (24/07)
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong (QCVN14:2018/BKHCN)đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa  (16/07)
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Một số nội dung quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau: (1)- Sửa đổi, bổ sung điều kiện ...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ  (15/07)
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  (14/07)
Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. (Nguồn: Internet). Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau: (1)- Bổ sung yêu cầu chung trong ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày