SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
7
6
8
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Tư, 27/06/2018, 10:25

Công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2018

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 13 quyết định công bố và 04 quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia, cụ thể như sau:
I. Các quyết định về công bố Tiêu chuẩn quốc gia
1.1. Quyết định số 464/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 10684-5:2018
 
Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 5: Cây dừa

1.2. Quyết định số 584/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 12111:2018
 
Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

1.3. Quyết định số 585/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 12110: 2018
 
Phòng cháy chữa cháy - Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

1.4. Quyết định số 588/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 8550:2018
 
Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống

1.5. Quyết định số 672/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 5107:2018
 
Nước mắm

1.6. Quyết định số 673/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 12188:2018
 
Máy nông nghiệp - Máy liên hợp thu hoạch lúa - Yêu cầu kỹ thuật

1.7. Quyết định số 674/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.
TCVN 12154: 2018
ISO/TS 19129:2009
 
Thông tin địa lý - Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủ
2.
TCVN 12155:2018
ISO 19136:2007
 
Thông tin địa lý - Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý

1.8. Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.
TCVN 11367-5:2018
ISO/IEC 18033-5:2015
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Thuật toán mật mã - Phần 5: Mật mã dự trên định danh
2.
TCVN 12211: 2018
ISO/IEC 24759:2017
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu kiểm thử cho mô đun mật mã
3.
TCVN 12212:2018
ISO/IEC 17825:2016
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp kiểm thử giảm thiểu các lớp tấn công không xâm lấn chống lại các mô đun mật mã
4.
TCVN 12213:2018
ISO/IEC 10116:2017
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit
5.
TCVN 12214-1:2018
ISO/IEC 14888-1:2008
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 1: Tổng quan
6.
TCVN 12214-2:2018
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên
7.
TCVN 12214-3:2018
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

1.9. Quyết định số 1199/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.
TCVN 10684-3:2018
 
Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 3: Điều
2.
TCVN 10684-4:2018
 
Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 4: Hồ tiêu

1.10. Quyết định số 1200/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 11910:2018
 
Quy trình giám định, bình tuyển lợn giống

1.11. Quyết định số 1311/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 9486:2018
 
Phân bón - Lấy mẫu

1.12. Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 12119:2018
ISO 3633:2002
 
Hệ thống ống dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà - Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

1.13. Quyết định số 1385/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.
TCVN 6663-6:2018
ISO 5667-6:2014
 
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu nước sông và suối
2.
TCVN 6663-14:2018
ISO 5667-14:2014
 
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý
3.
TCVN 12026:2018
ISO 17289:2014
 
Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp cảm biến quang học
4.
TCVN 12027:2018
ISO 17690:2015
 
Chất lượng nước - Xác định xianua tự do có sẵn (pH 6) bằng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA), khuyếch tán khí và đo dòng điện
5.
TCVN 12028:2018
ISO 13166:2014
 
Chất lượng nước - Đồng vị urani - Phương pháp thử sử dụng quang phổ anpha
6.
TCVN 12029:2018
 
Phát thải nguồn tĩnh - Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (trong ống pitot kiểu S)
7.
TCVN 12030:2018
 
Phát thải nguồn tĩnh - Xác định sự giảm phát thải lưu huỳnh tổng số
8.
TCVN 12031:2018
 
Phát thải nguồn tĩnh - Xác định các hợp chất hữu cơ trong khí thải bằng phương pháp sắc ký khí

 
II. Quyết định về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
2.1. Quyết định số 587/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
Hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 8550:2011
 
Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống

2.2. Quyết định số 671/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
Hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 5107:2003
 
Nước mắm

2.3. Quyết định số 1198/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
Hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 9486:2013
 
Phân bón - Lấy mẫu

2.4. Quyết định số 1384/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
Hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.
TCVN 6663-6:2008
ISO 5667-6:2005
 
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối
2.
TCVN 6663-14:2000
ISO 5667-14:1998
 
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng và xử lý mẫu nước môi trường

 
Xem chi tiết:
Đỗ Thị Mỹ Ngọc - TT KT TCĐLCL Bạc Liêu.

Số lượt người xem: 1033 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày