SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
5
1
7
5
1
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Tư, 27/06/2018, 10:35

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2018

Thực hiện xem xét, phê duyệt kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2018. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nội dung của kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN bao gồm: Tên TCVN cần xây dựng được sắp xếp theo lĩnh vực tiêu chuẩn; tên tổ chức biên soạn dự thảo; thời gian thực hiện; phương thức xây dựng dự thảo (chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng mới; sửa đổi, bổ sung); kinh phí dự kiến và nguồn kinh phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị xây dựng tiêu chuẩn; dự kiến kế hoạch phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn.
Việc lập kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN được thực hiện theo các bước sau:
- Lập dự thảo kế hoạch;
- Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hằng năm;
- Phê duyệt kế hoạch hằng năm;
- Thực hiện kế hoạch hằng năm;
- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch.
Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2018 gồm 912 TCVN thuộc lĩnh vực của 11 Bộ, ngành sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm 2018 và kết thúc năm 2019. Kinh phí thực hiện do các Bộ, ngành xây dựng dự thảo TCVN chủ động cân đối từ ngân sách nhà nước năm 2018 cấp cho các Bộ, ngành và các nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác.
 
 
Đỗ Thị Mỹ Ngọc - TT KT TCĐLCL Bạc Liêu.
 

Số lượt người xem: 366 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày