SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
9
8
1
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Hai, 16/07/2018, 15:25

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Một số nội dung quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
(1)- Sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường. Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định tại Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường, đồng thời có trách nhiệm: Bảo đảm sản phẩm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; tự xác định và thể hiện thông tin để cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm; trường hợp sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa thì người sản xuất phải tuân thủ theo quy định.
(2)- Sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau: Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật; kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật. Trường hợp, người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì thực hiện đăng ký kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chất lượng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Hình. Kiểm tra chất lượng hàng hóakhí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lưu thông trên thị trường tỉnh Bạc Liêu (Nguồn: P. QLTCCL).
(3)-Bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường: Sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường phải bảo đảm không gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp yêu cầu về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc có khả năng gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý, thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
(4)- Bên cạnh đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như: Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu; xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ; đánh giá sự phù hợp; mã số, mã vạch và quản lý mã số, mã vạch; Giải thưởng chất lượng quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa... và phụ lục một số mẫu biểu kèm theo.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Các quy định khác về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, Giải thưởng chất lượng quốc gia, mã số, mã vạch tại các văn bản quy phạm pháp luật cùng cấp và cấp thấp hơn Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Thực hiện triển khai Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 2064/UBND-KT giao Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nội dung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP thuộc phạm vi trách nhiệm của tỉnh.
 
Xem chi tiết:
 
Tuấn Khanh - CC TCĐLCL Bạc Liêu.
 
 
 
 
 
 
 

 


Số lượt người xem: 500 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày