SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
7
3
3
8
7
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Hai, 22/10/2018, 15:35

Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ (KH&CN) trên quy mô quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm ngưỡng an toàn thông tin tri thức KH&CN trong nước và quốc tế phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Đồng thời, định hướng phát triển nguồn tin KH&CN đảm bảo bám sát chiến lược phát triển KH&CN, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học,v.v...

Trong năm 2018, Đề án sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhiệm vụ KH&CN. Đến năm 2020, tích hợp và đưa vào sử dụng các CSDL về KH&CN sau: Công bố KH&CN trong nước, công bố quốc tế của các tác giả Việt Nam; chỉ số trích dẫn khoa học; thông tin sở hữu trí tuệ...; bổ sung tập trung một số nguồn tin KH&CN quốc tế cốt lõi cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp quốc gia, một số tổ chức KH&CN, cơ sở giáo dục đại học và các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; đáp ứng cơ bản nhu cầu khai thác, sử dụng các nguồn tin KH&CN ở các cấp, các ngành và các lĩnh vực, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gắn liền KH&CN với sản xuất, kinh doanh.
Đến năm 2025, hệ thống hoá, tích hợp đầy đủ và vận hành đồng bộ các nguồn tri thức trong CSDL quốc gia về KH&CN để phục vụ công chúng; mở rộng bổ sung tập trung các nguồn tin KH&CN quốc tế cốt lõi đến các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN của các bộ và thành phố trực thuộc trung ương, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học lớn trên cả nước; xây dựng, phát triển CSDL và số hoá tài liệu KH&CN đặc thù tại các bộ, ngành, địa phương.
Đến năm 2030, tiếp tục bổ sung, phát triển các nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo, đào tạo và sản xuất kinh doanh.
Một trong những giải pháp để thực hiện Đề án là bổ sung, mua quyền truy cập cho các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN, những nguồn tin KH&CN cốt lõi của nước ngoài, như: CSDL khoa học nòng cốt, đa ngành của nhà xuất bản Elsevier, CSDL khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược,.v.v…của nhà xuất bản Springer Nature; CSDL tổng hợp của nhà xuất bản Taylor & Francis Group,…; chia sẻ và khai thác các nguồn tin KH&CN; nâng cao năng lực cho các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật…
Xem chi tiết:
 
    
 
Trịnh Vũ Cường – Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Bac Liêu

Số lượt người xem: 363 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày